Sitater som fører til forbedringer og nytenkning

Heldigvis har vi forskjellige tanker og meninger. Dette er grunnmuren for forbedringer og fremgang. Jeg tror at forbedringer oppnås raskest og best i lagarbeid og samhandling mellom mennesker – enten vi snakker om jobb eller privat/ fritid. Det har vært (og det kommer stadig nye) mange hypoteser og teorier om hvordan vi skal lykkes bedre og få et bedre liv – på jobben og i fritiden. Hypoteser/ teorier er viktige, men er lite verdt før de blir testet i praksis. Noen hypoteser og teorier er ureflekterte (synsing), ofte med en underliggende “smak/ lukt” av profitt. Dessverre. Samtidig samler jeg på sitater som jeg føler ligger nær mitt hjerte og det jeg tror er viktig. Dette bidrar, for meg,  til bedre forståelse. Jeg gjengir (nedenfor) noen meninger/ sitater som jeg mener bør prøves ut i praksis. Gode teorier er en forutsetning for bedre praksis! Sitatene har jeg oversatt til norsk som følger:

 • Det er så mange som kan måle kostnader, og så få som kan måle verdi (Ukjent)
 • Det er ingenting som er så unyttig som å gjøre effektivt det man aldri burde ha gjort (Peter F. Drucker)
 • Forbedring dreier seg ikke om å gjøre noe med det som du gjør bra og virker bra. Forbedring dreier seg om å fjerne de problemene som hindrer deg i å gjøre en god jobb (Bruce Hamilton)
 • Et udugelig system vil alltid slå en dugelig person (Dr W Edwards Deming)
 • Pass på de små tingene – en liten lekkasje kan føre til at et stort skip synker (Benjamin Franklin)
 • Det viktige spørsmålet er ikke “Hvor opptatt er du?”, men “Hva er du opptatt av?” (Oprah Winfrey)
 • Den første regelen for enhver teknologi som benyttes i en organisasjon er at automatisering anvendt i en effektiv prosess/ operasjon vil forsterke effektiviteten. Den andre regelen er at automatisering av en ineffektiv prosess/ operasjon vil forsterke ineffektiviteten (Bill Gates)
 • Den verden / organisasjon vi har skapt er et resultat av vår tenkning – den kan ikke endres til det bedre uten at vi endrer vår tenkning (Albert Einstein)
 • Hvis du ikke vet hvor du skal, vil du sannsynligvis ende opp et annet sted (Lawrence J. Peters)
 • Forbedring betyr vanligvis å gjøre noe som vi ikke har gjort tidligere (Shigeo Shingo)
 • Hvis du ikke tar deg tid til å gjøre det riktig, må du ta deg tid til å gjøre det på nytt (Ukjent)
 • Annerledes er ikke alltid bedre, men bedre er alltid annerledes (Ukjent)
 • Jeg liker ikke mennesker som er for effektive, fordi disse menneskene er som regel ikke menneskelige nok (Felix Frankfurter)
 • Kom deg ut av grøfta og opp på veien (Jon Lindner)
 • Vi kan ikke bli det vi ønsker å bli ved å fortsette å være det vi er (Max DePree)
 • Det er ikke nok å gjøre ditt beste – du må først vite hva du skal gjøre, og deretter gjøre ditt beste (Dr Deming)

Disse sitatene er viktige hver for seg. Summen av dem gir oss ny kurs og ny forståelse. De fleste av oss forstår ikke denne “summen”. Vi har mye å lære av disse sitatene. Les, tenk og endre dine tanker!

Gode råd er ikke vanlige i dag. Vi drukner i dårlige råd fra oDeming 01rganisasjoner, konsulenter og folk som ønsker å tjene penger. Dette er ikke bærekraftig! Problemet er ikke “avsenderne”, men oss – “mottakerne”, og vår evne til å velge –  bra/ dårlig.

Det finnes et “virrvarr” av synspunkter, meninger og tanker om fremtidige “beste” løsninger. Norske organisasjoner bør selv finne ut hva som er bærekraftig, fremfor å “hoppe på” ethvert nytt” konsept for forbedring og fornyelse. Dette er et lederansvar. Dessverre er det sjeldent at norske ledere er sitt ansvar bevisst.

Jeg oppfordrer alle “gamlinger”, ungdommer og andre interessenter til å kommentere ovennevnte. Tiden for endringer som fører til forbedringer er NÅ! Langsiktig bærekraft er viktigere enn kortsiktig profitt.

🙂 Jan

Betterways/ Jan/ November 2013